Prokázání kvalifikačních předpokladů

Prokázání základních kvalifikačních předpokladů společnosti

Naše společnost prokazuje při výběrových řízeních základní kvalifikační předpokladystanovené dle § 53 Zákona č. 137/2006 Sb. v následujím znění:

Prohlašujeme, že společnost BYTOSERVIS – NON STOP, s.r.o. splňuje jako zájemce ( dodavatel ) základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 zákona. Prohlašujeme tímto, že:

a) nikdo ze statutárních zástupců společnosti ( jednatelů ) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného spolčení, trestný čin účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu

b) nikdo ze statutárních zástupců společnosti ( jednatelů ) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu

c) nikdo ze statutárních zástupců společnosti ( jednatelů ) nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu

d) vůči majetku společnosti neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolventního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující podle zvláštních předpisů

e) společnost není v likvidaci

f) společnost nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele

g) společnost nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydlišti dodavatele

h) společnost nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele

i) nikdo ze statutárních zástupců společnosti ( jednatelů ) nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních předpisů